Nieuws

Liquiditeitsverwachting legpluimveehouderij augustus 2013-januari 2014

Gepubliceerd op
25 juli 2013

Vanwege de aanhoudend slechte marktsituatie in de leghennensector, zijn op verzoek vanuit de pluimveesector weer liquiditeitsuitgangspunten opgesteld. Deze korte termijn prijsverwachtingen worden opgesteld als de prijzen langdurig beduidend onder het kostprijsniveau liggen (als gevolg van lage opbrengstprijzen of hoge voerprijzen).

Veel legpluimveehouders hebben als gevolg van hoge voerprijzen en lage eiprijzen sinds dit voorjaar te maken met een saldo dat enkele euro’s per hen negatief is. Pluimveehouders met hennen in verrijkte kooien/koloniehuisvesting hebben sinds maart dit jaar te maken met een saldo dat omgerekend naar jaarbasis zo’n € 5 per hen negatief is. Voor scharrelhennen is het saldo sinds april dit jaar ook ruim onder het nulpunt gekomen. Omdat de prognose is dat de voerprijzen voorlopig op een relatief hoog niveau blijven en er op korte termijn geen zicht is op voldoende hoge opbrengstprijzen, is het nodig om korte termijnprijzen in te schatten voor voer en eieren.

Voerprijzen

In januari 2013 hebben de voerprijzen gepiekt en sindsdien zijn ze € 2,- per 100 kg gedaald, maar eind juni nog steeds op een hoog niveau. De LEI-prijs (excl. BTW) voor legmeel fase II kwam in juni op € 33,70 per 100 kg. De eerstkomende maanden gaat daling waarschijnlijk mondjesmaat, om vanaf oktober een verdere daling in te zetten. De voerprijs voor legmeel in de periode augustus 2013 tot en met januari 2014 stellen we vast op gemiddeld € 30,- (excl btw). In de saldoberekening rekenen we met een korting van € 1,50 per 100 kg op de LEI-prijs.

Marktontwikkelingen

Als gevolg van de herstelde eiproductie in Europa daalden de eiprijzen in Nederland vanaf maart met enkele centen per ei. Sindsdien zijn de prijzen stabiel, maar op een te laag niveau om kostendekkend te kunnen produceren. Het aanbod is nog steeds te ruim. De opzet van opfokhennen in Nederland was de eerste maanden nog steeds vrij ruim, maar het aantal ingelegde broedeieren voor de leg is in april wel afgenomen. Op basis van het (theoretische) leghennenbestand, zou bij volledige ongecorrigeerde doorrekening, voor wat betreft de standaard legperiode, de productie in 2013 ongeveer 3,5% gaan oplopen. Het valt te verwachten dat er, gezien de lagere eierprijzen in 2013 tot nu toe (juli 2013), nogal wat oude kippen geruimd zijn en dat zou betekenen dat de productie in ieder geval in de eerste helft van dit jaar wat minder snel is opgelopen dan verwacht wordt op basis van het theoretische leghennenbestand. Aan de andere kant wordt de aankoop van een nieuw koppel ook nogal eens uitgesteld en het zittende koppel langer aangehouden. Voorlopig is er daarom voor 2013 van uit gegaan dat de productie 2% zal oplopen tot 10,4 miljard eieren.

Kooi-eieren

Op basis van de opzet- en inlegcijfers verwachten we het 3e kwartaal een lichte verbetering en misschien het 4e kwartaal een verder herstel. Op langere termijn zal de eiprijs weer naar een structureel hogere prijs gaan, maar dat wordt niet meer in 2013 verwacht. Vanuit dit perspectief wordt de verwachte eiprijs voor begrotingen voor de korte termijn (augustus 2013-januari 2014) vastgesteld op 5,6 eurocent excl. BTW. Dit is € 0,90 per kg ei.

Scharreleieren

Het prijsverschil tussen kooi- en scharreleieren bedroeg de 1e helft van 2013 gemiddeld 1,2 cent per ei. Dit grote verschil kwam met name doordat de prijs van scharreleieren later daalde dan die van kooieieren. In juli 2013 is dit verschil teruggelopen tot minder dan 0,5 cent per ei. Naar verwachting zal dit verschil blijven en voor scharreleieren wordt dan een prijs van 6,1 cent per ei (excl BTW) verwacht.

Tabel 1.jpg

De verwachte prijzen gelden van augustus 2013 tot en met januari 2014. De prijzen zullen pas na de zomer aantrekken waardoor de liquiditeit van bedrijven in het eerste deel van de periode van 6 maanden slechter zal zijn dan de gemiddelde prognose en beter zijn aan het eind van deze periode. Tabel 2 (kooieieren) en tabel 3 (scharreleieren) geven een specificatie van de verwachting per maand weer.

tabel 2.jpg
tabel 3.jpg
Verrijkte kooi koloniehennen WL.png
Scharrelhennen.png