Project

Meta-analyse vermijdingsgedrag alken en zeekoeten

Uit onderzoek is gebleken dat in het gebied 'Bruine Bank' voldoende ken en zeekoeten aanwezig zijn om het gebied aan te wijzen als Vogelrichtlijngebied. Omdat het gebied 'Bruine Bank' overlapt met het windenergiegebied 'IJmuiden' is de vraag ontstaan of de aanwezigheid van toekomstige windparken van invloed zullen zijn op de alken en zeekoeten.

Doelstelling

Het gebied ‘Bruine Bank’ overlapt met het windenergiegebied ‘IJmuiden’. Het is de vraag welke invloed de aanwezigheid van toekomstige windparken zullen hebben op de alken en zeekoeten. Doel van het project is om kennis over vermijding van windparken door alken en zeekoeten te bundelen, waarbij we kennis uit verschillende windparken in de internationale Noordzee bijeen willen brengen. Hierbij zullen gebieden met verschillende dichtheden Alken en Zeekoeten en windparken van verschillende configuratie worden vergeleken.

Werkwijze

Voor dit project organiseert IMARES een internationale workshop. We nodigen specialisten uit andere landen uit om met hun onderzoeksdata naar Texel te komen voor een 4-daagse workshop. Het idee is om met vogel/windenergie specialisten uit een aantal landen die met dezelfde problematiek te maken hebben, om tafel te zitten tot een rapport te komen waarin per land een case studie wordt beschreven en waarin algemene lessen worden getrokken. De uitnodiging wordt alleen verstuurd naar specialisten die eigen data kunnen inbrengen en die ook bereid zijn deze met een internationaal gezelschap te delen.Tijdens de workshop worden de data gezamenlijk geanalyseerd en wordt het rapport geschreven.

Resultaten

De resultaten zullen bijdragen aan besluitvorming over het bouwen van windparken in de nabijheid van het (mogelijk toekomstige) Vogelrichtlijngebied Bruine Bank en andere zoekgebieden binnen het NCP en zal helpen toe te werken naar internationale, wetenschappelijke consensus over de verstoringsgevoelighed van Alken en Zeekoeten en de mogelijke effecten van verschillende windpark inrichtingsvarianten hierop.