Nieuws

Ontwikkeling emissie-managementsysteem grondgebonden teelt; toetsing in de praktijk

Gepubliceerd op
29 november 2013

Wim Voogt, Jan Janse, Frank van der Helm, Jos Balendonck, Marius Heinen, Aat van Winkel

Referaat

Het emissiemanagementsysteem is in de praktijk op negen glastuinbouwbedrijven verspreid over regio’s, gewassen en bodem/grondwater situaties geïnstalleerd en getest. Telers is geleerd de gegevens van de lysimeter, sensoren en modellen te interpreteren en toe te passen in het dagelijkse watermanagement. Samenvattend kunnen de telers in drie groepen worden onderscheiden.

  1. De ‘droge’ teler. Deze teler is zich bewust van de doelstellingen en nadrukkelijk bezig emissie te beperken. De gemeten N-emissie is zeer laag.
  2. De ‘zoekende’ teler. Deze categorie, is bewust bezig met het systeem en probeert het optimale resultaat te bereiken van het irrigatiemanagement maar slaagt daar nog niet altijd in. De N-emissie daalde van enkele honderden tot enkele tientallen kg N ha-1 jr-1.
  3. De ‘natte’ telers.

Deze telers willen geen concessie doen aan de watergift, de emissies zijn fors. De belangrijkste meerwaarde voor de telers is dat men inzicht krijgt in bepaalde bodemprocessen. De variatie tussen bedrijven, vanwege grondsoort effecten, hydrologie en gewassen is erg groot. Het werken met het emissiemodel vraagt daarom leertijd. Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen enerzijds kosten en risico’s, inherent aan het feit dat grenzen opgezocht gaan worden anderzijds winst door minder emissie en een beter inzicht in bodemprocessen.

Financiers zijn het Productschap Tuinbouw en Ministerie van Economische Zaken.