K.G. Berghauser Pont

Nieuws

Schade door overstroming grasland exact uit te rekenen

Gepubliceerd op
10 juni 2013

De financiële schade die melkveebedrijven ondervinden van onder water gelopen grasland in beekdalen op zandgrond kan nu berekend worden met behulp van de SchadeWijzer Inundatie, ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research.

Foto: K.G. Berghauser Pont

SchadeWijzer Inundatie

"Deze objectieve, transparante rekentool rekent met actuele prijspeilen, vraagt geen expertkennis van de gebruiker en is online te gebruiken", licht Idse Hoving toe, een van de ontwikkelaars van de SchadeWijzer Inundatie. "Aan het programma ligt een uitgebreide database van technische en economische gegevens ten grondslag, die gebaseerd zijn op een groot aantal bedrijfsbegrotingen."

Waterberging

In tijden van extreme regenval lopen laag gelegen gedeelten in beekdalen onder water of worden waterbergingsgebieden aangesproken om overstromingen elders te voorkomen. Melkveebedrijven met land binnen deze gebieden lopen hierdoor schade op. Vee moet elders worden ondergebracht, het gras is niet meer bruikbaar (moet afgevoerd worden), er gaan groeidagen verloren, en het opruimen van zwerfvuil en repareren van afrasteringen kost veel extra arbeid.

Het project, waarin de SchadeWijzer Inundatie tot stand is gekomen, is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en werd gefinancierd door het Productschap Zuivel.