Nieuws

Tijd voor een ander heidebeheer

Gepubliceerd op
28 augustus 2013

In de jaren tachtig, de hoogtijdagen van de zure regen, verscheen een reeks van proefschriften over heide en heidebeheer. Nadien viel het onderzoek stil. Viel er überhaupt nog wat te onderzoeken? De laatste jaren is gebleken van wel, zelfs veel meer dan gedacht. En daaruit blijkt dat het heidebeheer anders moet, concludeert Rienk-Jan Bijlsma.

Op 17 september wordt op Radio Kootwijk een heidesymposium georganiseerd waar nieuwe inzichten worden gedeeld en twee nieuwe heideboeken worden gepresenteerd. Een van die boeken is ‘Economy and ecology of heathlands’ (editors o.a. Herbert Diemont en Henk Siepel) waaraan diverse medewerkers van Alterra hebben meegewerkt. In dit boek wordt aan heide in de zin van woeste grond een nieuwe functie toegekend. Rienk-Jan Bijlsma: “Het moet niet langer gaan om het krampachtig beschermen en in stand houden wat we hebben geërfd. Het moet gaan om het ontwikkelen van heidevelden tot een economisch, ecologisch en sociaal landschap met een relevante functie. Daarvoor is een ander beheer nodig. Het moderne heidebeheer zou zich via grootschalige extensieve begrazing enerzijds moeten richten op het bijdragen aan de voedselzekerheid binnen Europa en anderzijds op het voorkomen dat cultuurlandschappen met een hoge biodiversiteit ontvolkt raken en we daarmee biodiversiteit verliezen. Heide in brede zin wordt daarmee extensief landbouwareaal, een standpunt dat inmiddels is ingebracht bij besprekingen over de uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.”

Naast deze nieuwe economische invalshoek bevat het boek ook nieuwe inzichten over heideontwikkeling en heidebeheer. In het hoofdstuk ‘Ecological qualities emerging from non-intervention management of heathlands’ beschrijven Rienk-Jan Bijlsma, Rein de Waal (Alterra) en André ten Hoedt (Natuurmonumenten) waarom veel van de huidige herstel- en beheermaatregelen, zoals plaggen en maaien, averechts uitwerken op de natuurwaarde van heideterreinen. Op droge, leemarme bodems ontwikkelt zich na lange tijd een heidetype met een dik humusprofiel dat veel vocht vasthoudt. Dit type is zo schaars geworden dat de hoge natuurwaarde vrijwel onbekend is. Door intensief plaggen overheerst nu een ‘paars’ heidetype dat geheel uitgeput is qua mineralen (met name fosfaat), zeer gevoelig is voor perioden van extreme droogte en daardoor in feite als biodiversiteitswoestijn is te beschouwen.

Rienk-Jan Bijlsma: “Lang is gedacht dat het oude heidegebruik ook het beste heidebeheer zou zijn, maar op Radio Kootwijk zullen we een heel ander geluid laten horen!”

Meer informatie over het symposium