Nieuws

Uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen Melkveehouderij

Gepubliceerd op
25 juni 2013

Onlangs heeft het ‘prognose overleg melkveehouderij’ de uitgangspunten en normen voor saldobepalende posten van de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Aan dit overleg nemen deskundigen van accountantsbureaus, banken, LTO Nederland, Productschap Zuivel, Dienst Regelingen, DLV en Wageningen UR deel. Het overleg wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Zuivel.

Het doel van dit overleg is om tot gezamenlijke normen te komen die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen. Dit persbericht geeft de lange termijn voorspellingen van belangrijke saldobepalende prijzen.

Melkprijs

De prognose is gebaseerd op de verwachte prijsontwikkeling van de OESO / FAO, met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. In deze prognose zitten een aantal onzekerheden, waardoor zeker geen exacte melkprijs is te voorspellen; de verwachte melkprijs wordt dan ook afgerond op 0,5 Euro per 100 kg melk.

Lange termijn verwachting melkprijs 33,5 cent

Voor andere vet- en eiwitgehalten kan een formule worden gehanteerd:

Melkprijs 2013 – 2023 (excl BTW): (3,26 x vetgehalte) + (6,52 x eiwitgehalte) – 3,65 € / 100 kg

Veeprijzen

De lange termijnverwachting van veeprijzen voor melkveehouders is als volgt:

Gebruiksvee
Noteringen voor Zb-vee Prognose langere termijn 'af boerderij' (excl BTW) in euro's
Stierkalf (nuka) voor mesterij 115
50% BWB kruisling stierkalf (nuka) voor mesterij 295
Vaarskalf (nuka) voor mesterij 40
50% BWB kruisling vaarskalf (nuka) voor mesterij 220
Vaarskalf 1 jaar 600
Drachtige pink 2 jaar 1050
Drachtig koe, niet melkgevend 1100
Melkgevende vaars 1050
Melkgevende koe 1100
Slachtvee
Noteringen voor Zb-vee Prognose langere termijn 'af boerderij' (excl BTW) in euro's
Pink 2 jaar voor slacht (O3, 200 kg) 490
Slachtkoe, worstkoe (P2) 610
Slachtkoe, afgemest (O3) 735
Gemiddelde slachtkoe (50% P2 en 50% O3) 675

Voedermiddelen

De geprognotiseerde prijzen voor mengvoer zijn:

  • Standaardbrok (940 VEM, 90 gDVE) 20,00
  • Eiwitrijke brok (940 VEM, 120 gDVE) 22,75
  • Zeer eiwitrijke brok (940 VEM, 180 gDVE) 28,50

De verwachting is dat gehakselde mais zich op ongeveer € 50/ton zal handhaven. Op basis van droge stof wordt geen prijsverschil verwacht tussen mais- en graskuil.

Dit betekent voor de prijzen:

  • Mais gehakseld: € 0,160/kg ds, € 0,168/kg VEM
  • Gras: € 0,160/kg ds, € 0,171/kg VEM

Meststoffen

De inschatting voor de prijzen op langere termijn zijn ongewijzigd gebleven (prijzen in €/100 kg, levering 8 ton in bulk, franco, exclusief BTW)

  • Kalkammonsalpeter € 33 per 100 kg
  • NP 26-7 € 40 per 100 kg

Mestafzet

De mestafzetkosten worden gerelateerd aan die van de varkenshouderij, waarbij regionale verschillen door transportafstanden invloed hebben.

Rundveemest wordt over het algemeen nogal eens over korte afstand getransporteerd. In eerdere jaren is aangenomen dat afzetkosten rundermest op 2/3 deel van de prijs van varkensmest zit, zodat voor rundveemest een verwachting op middellange termijn van € 12,- per kuub geldt (af boerderij inclusief wegen en bemonsteren). Bij transport over lange afstand zal dan een verwachting van € 15,- per kuub gelden

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2013-2014 (KWIN-V 2013-2014)’, een uitgave van Wageningen UR Livestock Research. Deze komt omstreeks augustus beschikbaar en is te bestellen via www.kwin.nl.