Nieuws

Verslag LGN gebruikersdag 4 december 2013

Gepubliceerd op
11 december 2013

Ruim twintig LGN-gebruikers van kennisorganisaties, overheid en bedrijfsleven waren aanwezig om hun bevindingen te delen en kennis te nemen van de nieuwe versie van LGN.

De middag werd na een welkom door Chris Karman geopend met een presentatie over LGN7 . De LGN achtergronden, de methodologie en het product LGN7 werd gepresenteerd door Gerard Hazeu. Nieuwigheden in LGN7 t.o.v. vorige LGN versies en enkele opvallende landgebruiksverandering tussen 2008-2012 werden getoond. Een opvallend verschijnsel uit een vergelijking tussen LGN6 en LGN7 is dat de urbanisatiesnelheid lijkt af te nemen. Verder lijken kassen zich te verplaatsen vanuit het Westland naar andere delen van Nederland. Ook mogelijke toekomstige vernieuwingen van het LGN bestand zijn aangestipt (o.a. combinatie met AHN, meer thematisch klassen (meer gewassen) en een frequentere update (elk jaar) van gewassen binnen LGN).

Een tweede presentatie   “Toepassingen LGN bij onderzoek KWR en waterbedrijven” werd gegeven door Bernard Raterman van het Watercycle Research Institute. De nadruk in zijn presentatie lag bij het gebruik van LGN door waterleidingbedrijven en het KWR in diverse toepassingen. Het landgebruik uit LGN wordt o.a. gebruikt bij risicowaardering m.b.t. kwaliteit van het grondwater, berekeningen van grondwateraanvulling en gebruik, prognose van het watergebruik, temperatuur water in het leidingnetten i.v.m. microbiologische risico’s, het kostenlandschap (kosten berekening voor aanleg leidingen en extractieputten voor grondwater) en asset management. Ook kwamen er enkele nuttig aanbevelingen voor een toekomstig LGN naar voren (o.a. verder integratie BBG en LGN, locatie braakliggende terrein in de winter).

Als laatste werd er een presentatie gegeven door Gerbert Roerink getiteld “LGN en het satelliet dataportaal: thematische en temporele verfijning”. Naast een korte achtergrond schets van het Nationaal Satelliet Dataportaal (NSD) en de Groenmonitor werden enkele toepassingen gepresenteerd. Een verbeterde gewasherkenning (o.a. het onderscheiden van meer gewassen), een jaarlijkse gewas update, gewasmonitoring (het volgen van de gewas ontwikkeling in het seizoen), informatie over graslandbeheer (maaibeheer) en natuurontwikkeling zijn mogelijke toepassingen die voor LGN van belang zijn.

Na de koffie heeft de virtuele markt plaats gevonden. De 8 tentoongestelde posters werden na een korte presentatie door de aanwezigen beoordeeld of men in de (potentiele) toepassing of men er (virtueel) geld in zou steken. De volgende posters zijn gepresenteerd:

LGN in modellen: brandverspreiding

Gewasherkenning en monitoring m.b.v. de Groenmonitor.nl

LGN en het satelliet dataportaal: thematische en temporele verfijning

Voortgang ontwikkeling van de EHS in de tijd

LGN als CSI instrument

Voorspellen van wateroverlast of -tekort

Is uw stad hittebestendig?

Houdt het Groene Hart stand?

Bio-energie en gevolgen voor het landschap

De meeste potentie voor een toekomstige toepassing van LGN was volgens de aanwezigen het gebruik van LGN in brand verspreidingsmodellen . Een goede tweede plaats was er voor de toepassing van de groenmonitor  om een verdere temporele en thematische verfijning aan te brengen in de gewassen van LGN. Daarnaast werd er ook potentie gezien in het toepassen van LGN in het volgen van de ontwikkeling in de tijd van de EHS en in LGN als CSI instrument.

Verder zijn via geeltjes nuttige tips gegeven over verbeteringen van LGN. Enkele tips betroffen het combineren van LGN met andere bestanden (LGN en BBG combineren in een vector bestand, LGN en AHN), de gemeenschappelijke aanschaf/aanbesteding van luchtfoto’s, meer thematisch detail en een hogere ruimtelijke resolutie. Ook wordt door gebruikers benadrukt dat LGN als open data beschikbaar zou moeten komen.

Al met al een positieve dag waar een goede interactie was tussen de gebruikers en de makers van LGN. Hopelijk kunnen de vele ideeën die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen gebruikt worden om een volgend LGN nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Ook zou het mooi zijn als een of meerdere ideeën die tijdens de poster sessie naar voren zijn gekomen, in samenspraak met de LGN gebruiker, verder uitgewerkt kunnen worden in een toepasbaar product.