Nieuws

Vervolg waterzuiveringsonderzoek

Gepubliceerd op
14 augustus 2013

Het project Glastuinbouw Waterproof heeft als doelstelling het volledig sluiten van de waterkringloop op het glastuinbouwbedrijf, om te voldoen aan de emissienorm stikstof en daarmee uiteindelijk vóór 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water voor (nagenoeg) nullozing. Op de kortere termijn is het van belang om door minder te spuien en/of het gebruiken van zuiveringstechnieken de toelating van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen veilig te stellen.

Resultaten 2012

In 2012 is gestart met het evalueren van waterzuiveringstechnieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater uit de glastuinbouw. Van drie technieken (ozon, en waterstofperoxide met midden en lage druk UV) is aangetoond dat 80% van de gewasbeschermingsmiddelen wordt afgebroken. Bij kortdurende belasting van een actief koolstoffilter achter een ozoninstallatie is 100% zuivering aangetoond.

Proeven 2013

Duurproeven koolstoffilter

Bij langdurige belasting van een koolstoffilter zal doorslag van gewasbeschermingsmiddelen optreden. In 2013 zal onderzocht worden hoe de effectiviteit van het koolstoffilter verloopt bij langduriger belasting, en wat de combinatie met geavanceerde oxidatie voor een effect heeft op effectiviteit en kosten. Dit onderzoek moet aantonen of het toevoegen van geavanceerde oxidatie voor het koolstoffilter financieel zinvol is.

Concentratiereeksen

De concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het spuiwater kunnen behoorlijk fluctueren. Daarom zullen diverse technieken onderworpen worden aan testen bij verschillende concentraties gewasbeschermingsmiddelen. 

Nieuwe technieken

In 2013 zullen nieuwe technieken uit de waterzuiveringsindustrie geĆ«valueerd worden volgens de methodiek uit 2012 met Standaard Water. GeĆÆnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Jim van Ruijven (0317 481 387, jim.vanruijven@wur.nl).