"Vee voeren met voedsel dat ook direct door mensen gegeten kan worden is niet duurzaam"

Persbericht

Weg naar duurzame veehouderij is complex en vraagt om keuzes

Gepubliceerd op
10 oktober 2012

Dat de veehouderij, nationaal en internationaal, duurzamer moet staat buiten kijf. Dat is zij nu allerminst want de druk op bijvoorbeeld het milieu is groot. Maar het antwoord op de vraag naar de meest duurzame innovaties in de sector is niet eenvoudig. De idyllische “win-win” situatie blijkt vaak niet realistisch. Doelstellingen rondom duurzaamheid conflicteren vaak. De weg naar een duurzame veehouderij betekent dus impliciet keuzes maken. Het beschouwen en analyseren van alle aspecten in de keten en hun samenhang is essentieel, aldus prof.dr.ir. Imke de Boer bij de aanvaarding van haar ambt als gewoon hoogleraar Dierlijke productiesystemen aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, op 11 oktober.

De huidige productie van vlees, melk en eieren legt een zware druk op het milieu. De sector is verantwoordelijk voor 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld, gebruikt 70 procent van het totale landbouwareaal, en onttrekt acht procent van het wereldwijde, beschikbare zoetwater. De huidige wijze van veehouderij, gepaard met vragen over dierenwelzijn, dierziekten die bedreigend kunnen zijn voor de volksgezondheid, en het gebruik van antibiotica, is voorwerp van zorg en discussie in Europa, en in toenemende mate ook buiten Europa, legt prof. De Boer uit in haar inaugurele rede Innovation born of Integration; Moving towards sustainable production of animal-source food.

Conflicterend

Door de groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050, en de groei in inkomen, verdubbelt naar verwachting de vraag naar voedsel van dierlijke oorsprong. Doorgaan op dezelfde voet betekent dat de druk op het milieu en de maatschappelijke zorgen rondom de veehouderij ook zullen toenemen, aldus De Boer. Maar welke innovatie draagt nu bij aan duurzaamheid? Besluitvorming wordt op dit moment belemmerd door complexiteit en onzekerheid van de gevolgen van een innovatie voor de diverse aspecten van duurzaamheid. Een nieuwe technologie, een nieuw ontwerp voor een boerenbedrijf of een hele nieuwe strategie van het voeren van dieren kan voordelig zijn voor het ene aspect, en nadelig voor een ander aspect van duurzaamheid. Soms ook is een positief effect pas na jaren merkbaar.

De uiteindelijke keuze voor een systeem of innovatie kan daarom ook verschillen per land of regio. Zo is het aandeel biologische melk in de totale melkproductie in een land als Denemarken, dat een lage bevolkingsdichtheid kent, hoger dan in Nederland, waar de bevolkingsdichtheid hoog is. Waar in het ene land het beslag op land er minder toe doet en de milieubelasting door de biologische productie van melk naar verhouding laag kan worden gehouden, ligt in het andere land de conventionele melkproductie meer voor de hand, om het ruimtebeslag zo klein mogelijk te houden. Dit betekent wel dat additionele maatregelen nodig zijn om de lokale milieubelasting zoveel mogelijk te beperken.

De hele keten

Om te bepalen welke wegen leiden naar een duurzame sector is een transparante maatschappelijke en politieke discussie nodig, aldus prof. De Boer. Een transparante discussie vereist een helder inzicht in de effecten die innovaties hebben op de verschillende deelaspecten van duurzaamheid. Zij wil daar met haar onderzoeksgroep Dierlijke productiesystemen aan bijdragen door duidelijk te maken wat de impact kan zijn van bepaalde keuzes. Zij kijkt daarbij naar de drie belangrijke aspecten van duurzaamheid: invloed op het milieu, het dierenwelzijn en de invloed op het levensonderhoud van de boer. Het kan daarbij niet anders, vindt Imke de Boer stellig, dat daarbij naar de consequenties voor de hele keten wordt gekeken, van productie van voer tot en met de consumptie van dierlijk product. De huidige varkenshouderij in Nederland heeft namelijk ook invloed op, bijvoorbeeld, het waterverbruik en de biodiversiteit in Zuid-Amerika.

Imke de Boer pleit bovendien voor een andere blik op efficiëntie van dierlijke productie: “Van oudsher keken we vooral hoe efficiënt een dier omging met bijvoorbeeld voer. We moeten efficiëntie echter bekijken vanuit een ketenperspectief. Het blijkt namelijk niet altijd zo dat een innovatie op ‘dierniveau’ ook daadwerkelijk tot een verbetering voor de hele keten leidt. Daarnaast is het belangrijk dat we de concurrentie van mens en dier ten aanzien van bijvoorbeeld het landgebruik zoveel mogelijk vermijden. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat, met uitzondering van de productie van melk en rundvlees op marginaal land, dieren op dit moment meer energie en eiwit eten dan ze produceren, op basis van voedsel dat de mens ook direct kan eten. Dit is niet duurzaam. Daarom zou volgens De Boer vee zo veel mogelijk gevoerd moeten worden met producten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Nostalgie

Het nostalgische gevoel als zou vroeger alles beter zijn noemt prof. De Boer misleidend. Weliswaar was bij een kleinere bevolking en een minder grote behoefte aan dierlijke producten de milieudruk op wereldschaal niet zo groot, maar ook toen was veehouderij allerminst duurzaam en waren de milieueffecten op lokale schaal soms groot. Imke de Boer: “De toekomst vraagt om een zorgvuldige veehouderijketen”. Het was vroeger niet allemaal beter.”