Project

EcoFINDERS - Ecological Function and Biodiversity Indicators in European Soils

De Europese Commissie start een project om beleidskader op te stellen voor de duurzame bescherming van Europese bodems. Voor de bescherming van lucht en water is er al een dergelijke kaderrichtlijn, maar voor bodems nog niet. Het project EcoFINDERS moet daarin per 2015 gaan voorzien. Dan wordt dit project afgerond en zal er een betere samenhang zijn tussen wetenschap, praktijk en beleid op het gebied van ecosysteemdiensten.