Publicaties

Broekbossen van het Naardermeer

Hommel, P.W.F.M.; Vrielink, J.G.; Waal, R.W. de

Samenvatting

Het Naardermeer omvat de gehele reeks verlandingsstadia die kenmerkend zijn voor het laagveenlandschap. Tijdens de beschreven botanische excursie werden vooral de verschillende typen broekbos bekeken. Met name het moerasvaren-elzenbroek en het zompzegge-elzenbroek zijn kenmerkend. Ook werd aandacht besteed aan de tendens tot hoogveenvorming in oude kraggen en de rol van de zwarte appelbes, een uit Noord-Amerika afkomstige exoot, in de bosontwikkeling.