Publicaties

Beoordeling ecologische effecten reactivering 'IJzeren Rijn' op het gebied de Meinweg; een toetsing in het kader van de EU-Vogelrichtlijn en de EU-Habitatrichtlijn

Wieman, E.A.P.; Bugter, R.J.F.; Grift, E.A. van der; Schotman, A.G.M.; Vos, C.C.; Ligthart, S.S.H.

Samenvatting

De Meinweg, een bos- en heidegebied tussen Roermond en de Duitse grens, is aangemeld respectievelijk aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de EU-Habitatrichtlijn en de EU-Vogelrichtlijn. Reactivering van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn, waarvan een deel door de Meinweg loopt, en alternatieve tracévarianten ten noorden en ten zuiden van de Meinweg moeten daarom worden getoetst aan deze internationale regelgeving op het gebied van natuurbescherming. Mogelijke effecten op de fauna zijn habitatverlies, barriërewerking, sterfte door aanrijdingen, en verstoring van leefgebied. Deze effecten hebben een uitwerking op het niveau van populaties en netwerkpopulaties van diersoorten. Eventuele effecten dienen zo veel mogelijk te worden voorkomen of anders te worden gecompenseerd.