Publicaties

Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2005

Bont, C.J.A.M. de; Knijff, A. van der

Samenvatting

Deze rapportage geeft zicht op de actuele bedrijfsresultaten en inkomens van de verschillende agrarische bedrijfstypen en het resultaat van de gehele land- en tuinbouw. Voor de melkveebedrijven, de varkens- en pluimveebedrijven, de akkerbouwbedrijven, de glastuinbouwbedrijven en de champignonbedrijven wordt ingegaan op de ontwikkeling van opbrengsten, kosten, rentabiliteit en inkomens in 2005. Voor de groenteteelt in de open grond, de bloembollenteelt, de fruitteelt en de boomteelt wordt een eerste zicht op de resultaten in 2005 geboden. Tevens wordt ingegaan op de resultaten van bedrijven met vleesrundvee, schapen en vleeskalveren. Voor de gehele land- en tuinbouw worden voor het jaar 2005 de productiewaarde, de netto toegevoegde waarde en het inkomen geraamd. This report presents an overview of the current trading results and incomes of the different types of agricultural holdings and the trading result for agriculture and horticulture as a whole. An examination is made of the trends in yields, costs, profitability and incomes of the dairy farms, pig and poultry farms, arable farms, greenhouse horticultural holdings and mushroom farms in 2005. An initial run-down is given of the trading results in 2005 for open field vegetable growing, bulb growing, fruit growing and arboriculture. The trading results of beef, sheep and fattening calf farms are also examined. An estimate is made of the production value, net value added and income of agricultural industry as a whole in 2005.