Publicaties

Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2003

Bont, C.J.A.M. de; Knijff, A. van der

Samenvatting

Deze rapportage geeft inzicht in de actuele bedrijfsresultaten en inkomens van de verschillen-de agrarische bedrijfstypen en het resultaat van de gehele land- en tuinbouw. Voor de melkveebedrijven, de varkens- en pluimveebedrijven, de akkerbouwbedrijven, de glastuinbouwbedrijven en de champignonbedrijven wordt ingegaan op de ontwikkeling van opbrengsten, kosten, rentabiliteit en inkomens in 2003. Voor de groenteteelt in de open grond, de bloembollenteelt, de fruitteelt en de boomteelt wordt een eerste zicht op de resulta-ten in 2003 geboden. Tevens wordt ingegaan op de resultaten van bedrijven met vleesstieren, schapen en vleeskalveren. Voor de gehele agrarische sector worden voor het jaar 2003 de productiewaarde, de netto toegevoegde waarde en het inkomen geraamd.