Publicaties

Historisch grondgebruik Nederland: tijdreeksen grondgebruik Noord-Holland van 1850 tot 1980

Knol, W.C.; Kramer, H.; Dorland, G.J. van; Gijsbertse, H.

Samenvatting

Voor de periode 1850-1980 zijn voor de provincie Noord-Holland ruimtelijke gegevensbestanden ontwikkeld met het historisch grondgebruik. De basisgegevens hiervoor zijn ontleend aan landsdekkende topografische kaarten die vanaf 1850 zijn verschenen. Erzijn vijf tijdstappen onderscheiden: 1850, 1900, 1930, 1960 en 1980. Deze kaarten zijn gescand en geometrisch gecorrigeerd naar het RD-stelsel. Met een semi-automatische classificatie zijn van de gescande kaarten de kleuren omgezet naar tien klassen met grondgebruik. Onderscheiden zijn grasland, akker/kale grond, heide en hoogveen, loofbos, naaldbos, bebouwd gebied en wegen, water, rietmoeras, zand/duin en overig. Het resultaat is een tijdserie GIS-bestanden met dominant grondgebruik op basis van 50-metergrids. Validatie laat zien dat de nauwkeurigheid van de bestanden 95-98 edraagt. De tijdreeks Noord-Holland is onderdeel van de ontwikkeling van een reeks landsdekkende gegevensbestanden met historisch grondgebruik vanaf 1830 met een resolutie van 50-metergrids.