Publicaties

Effecten van fosfaatoverschotten op gras- en bouwland op langere termijn : stand van zaken 2007

Ehlert, P.A.I.; Middelkoop, J.C. van; Salm, C. van der; Dekker, P.H.M.

Samenvatting

Het gebruik van fosfaat op gras- en bouwland staat volop in de belangstelling nu het stelsel van gebruiksnormen in 2006 van kracht geworden is. Het voornemen om per 2015 evenwichtsbemesting in te voeren, heeft geleid tot maatschappelijke onrust. In dit rapport worden observaties besproken die gebaseerd zijn op uitvoerige meetprogramma’s voor fosfaat op veeljarige veldproeven op grasland en bouwland. Bij de proeven worden de mogelijke gevolgen van evenwichtsbemesting op de lange termijn voor opbrengst, kwaliteit, verdeling van fosfaatfracties in de bodem en fosfaatuitspoeling vastgesteld. Dit rapport geeft de stand van zaken van de periode 2002-2007 op basis van beschikbare gegevens