Publicaties

Monitoring mestmarkt 2006, achtergronddocumentatie : deelrapportage in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007

Luesink, H.H.; Blokland, P.W.; Bosma, J.N.; Mokveld, L.M.; Hoogeveen, M.W.

Samenvatting

In dit rapport wordt met behulp van berekeningen met het MAMBO-model, registraties van LNV-DR en interviews met mestdistributeurs verslag gedaan van de monitoring van de mestmarkt van het jaar 2006. De monitoring is uitgevoerd zoals beschreven is in: 'Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen'. Zowel uit de berekeningen met MAMBO, de regi straties van LNV-DR en de interviews met de distributeurs blijkt dat de druk op de mestmarkt door de normering in het stelsel van gebruiksnormen in 2006 erg hoog is. Dat heeft er onder ander toe geleid dat in 2006 voor een klein deel van de mestproductie (2,5%) er geen plaatsingsruimte beschikbaar was en dat de mestafzetprijzen tot recordhoogte zijn gestegen (vleesvarkensdrijfmest 20 euro per ton).