Publicaties

Wasberen (Procyon lotor L. 1758) in Nederland : verspreiding, ecologie en mogelijke gevolgen voor Nederland

Lammertsma, D.R.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Broekhuizen, S.

Samenvatting

Momenteel komt de Wasbeer incidenteel voor in België en Nederland. Veel media-aandacht krijgt hij, vanwege de (vermeende) aantaltoename en de grote impact op weidevogels en volksgezondheid. Wanneer de Wasbeer zich permanent vestigt in Nederland zijn, gezien de ervaringen in Duitsland waar lokaal hoge dichtheden worden bereikt, de effecten met betrekking tot veterinaire risico’s, economische schade en ecosysteemschade gering. Wasberen zouden in Nederland daarom hun huidige status in de Flora & Faunawet kunnen houden, waarbij ontheffing kan worden verleend ter voorkoming van schade en overlast