Publicaties

Methodiek voor berekening van ammoniakemissie uit de landbouw in Nederland

Velthof, G.L.; van Bruggen, C.; Groenestein, C.M.; de Haan, B.J.; Hoogeveen, M.W.; Huijsmans, J.F.M.

Samenvatting

De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ministeries van LNV en VROM hebben de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om de huidige methodiek voor de monitoring van opgetreden NH3-emissies uit de landbouw in Nederland te reviewen en zonodig te reviseren. Met de rekenmethodiek worden de NH3-emissies uit stallen en mestopslagen, bij beweiding en bij toediening van mest en kunstmest aan de bodem op nationaal niveau berekend. Een werkgroep van de CDM heeft de rekenmethodiek gereviewd en de methodiek aangepast. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige rekenmethodiek doorgevoerd, namelijk i) de emissiefactoren voor stallen, beweiding, kunstmest en mesttoediening zijn geactualiseerd en ii) alle emissiefactoren worden nu gebaseerd op het gehalte aan totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in plaats van op het gehalte aan totaal stikstof (N). De met de nieuwe methodiek berekende NH3-emissie uit de landbouw in 2005 bedraagt 121,3 miljoen kg NH3 en is daarmee 1,3 miljoen kg NH3 hoger dan de emissie berekend met de huidige methodiek. Er zijn echter wel grote verschillen tussen beide methodieken in de berekende emissies van de afzonderlijke NH3-bronnen. De emissies uit mest- en kunstmesttoediening zijn hoger en die uit stallen, mestopslagen en beweiding zijn lager bij de nieuwe methodiek dan bij de huidige methodiek. Berekeningen laten zien dat de berekende NH3-emissie op nationaal niveau met name gevoelig is voor het TAN-aandeel in de N-excretie en voor de NH3-emissiefactor voor mesttoediening. Op basis van de studie worden verschillende aanbevelingen gedaan over toepassing en onderhoud van de rekenmethodiek en over nader onderzoek. Trefwoorden: ammoniak, beweiding, emissie, kunstmest, landbouw, mest, Nederland, pluimvee, protocol, rundvee, stallen, stikstof, varkens