Publicaties

Een veldleeuwerik zingt niet voor niets! : schatting van kosten van maatregelen voor akkervogels in de context van een veranderend gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bos, J.F.F.P.; Sierdsma, H.; Schekkerman, H.; Scharenburg, C.W.M.

Samenvatting

Als gevolg van intensivering en schaalvergroting nemen de aan landbouw gebonden vogelsoorten op Europese schaal zowel in aantal als verspreiding af. Door hun verbondenheid met landbouw is het lot van akkervogels nauw gerelateerd aan de effecten van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Afhankelijk van de uitwerking van dit GLB na 2013 neemt de betekenis van gerichte betalingen aan de landbouw voor specifieke doelen, waaronder biodiversiteit, mogelijk toe. Binnen de context van een veranderend GLB enerzijds en biodiversiteitsdoelstellingen voor akkervogels anderzijds, verschaft dit rapport inzicht in de (kosten van) maatregelen die in de Nederlandse landbouw op landelijk niveau nodig zijn om biodiversiteitsdoelstellingen voor akkervogels te behalen. Alle maatregelen richten zich op het voorzien in de ‘grote drie’ voor akkervogels: broedgelegenheid en dekking, voldoende aanbod van toegankelijk zomervoedsel (insectenrijke habitats in nabijheid van nest) en voldoende aanbod van wintervoedsel (graankorrels, onkruidzaden). De geschatte kosten van de maatregelen bedragen minimaal enkele tientallen miljoenen tot maximaal €176 miljoen. Trefwoorden: akkervogels, agrarisch natuurbeheer, Gemeenschappelijk landbouwbeleid, biodiversiteit