Publicaties

Nieuwe biomassaketens in Noord-Holland : Case 1 : Biomassavergassingsketen

Annevelink, E.; Mol, R.M. de

Samenvatting

Om na te gaan welke nieuwe biomassaketens tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, zijn enkele mogelijke ketens doorgerekend met het computermodel Bioloco. Het doel hierbij is via een gestructureerde aanpak enkele regionale biomassaketens te identificeren die voldoende perspectief bieden op realisatie op korte termijn in de regio Noord-Holland. Voor de biomassaketens is uitgegaan van de biomassasoorten snoeiafval gemeenten, dunningshout bos, snoeihout fruittelers en stro. De conversietechniek is vergassing. Er zijn twee cases bekeken: basis case 1: een centrale vergasser van 40 MWth en basis case 2: twee decentrale vergassers van 20 MWth. Bij elke case zijn drie varianten bekeken: hogere inputcapaciteit, aangepaste prijzen en verminderde beschikbaarheid. De modeluitkomsten geven inzicht in 1) de kosten en opbrengsten (en winst), 2) het energieverbruik en de energieopbrengst en 3) de broeikasgasemissies en de vermeden broeikasgasemissies. De resultaten geven aan dat inzet van biomassa in een vergasser positief scoort, zowel financieel, energetisch als qua reductie van broeikasgasemissies. Er lijkt voldoende biomassa beschikbaar. Bij de kleinschaligere vergassers zijn de logistieke kosten lager, maar dat weegt niet op tegen de hogere conversiekosten.