Publicaties

Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Reijnen, M.J.S.M.; Hinsberg, A. van; Esbroek, M.L.P. van; Knegt, B. de; Pouwels, R.; Tol, S. van; Wiertz, J.

Samenvatting

De graadmeter Natuurwaarde 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland, sinds 1994. De gemiddelde Ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de NEM-meetnetten voor vogels, vlinders, planten en reptielen (NEM = Netwerk Ecologische Monitoring). De onderscheiden ecosystemen zijn: bos, heide, open duin, moeras en halfnatuurlijk grasland; voor het agrarische gebied blijkt het aantal NEM-meetpunten voor planten nog onvoldoende. Methodologisch is deze versie 2 sterk verbeterd doordat deze qua rekenmethode, indeling van ecosysteemtypen en soortselectie beter aansluit op het beleid, nu deze ook jaarlijks bepaald kan worden. De methode is in principe consistent met die van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en de Europese SEBI (Streamlining European Biodiversity Indicators) en mondiale CBD-richtlijnen (CBD = Convention on Biological Diversity). Zo kan bijvoorbeeld de 2010- doelstelling getoetst worden. Verder wordt de graadmeter Natuurwaarde 2.0 geplaatst en bediscussieerd in het raamwerk van de overige natuurindicatoren van het Planbureau voor de Leefomgeving. Trefwoorden: natuurgraadmeter, ecosysteemkwaliteit, landnatuur, doelsoorten, intact ecosysteem