Publicaties

Uitwerken monitor kernkwaliteiten Nationale Landschappen : Stand van zaken uitwerking kernkwaliteiten en opzet monitoring

Dessing, E.G.M.; Koomen, A.J.M.

Samenvatting

Voortbouwend op de nulmeting van de kernkwaliteiten voor de nationale landschappen van PBL/Wageningen UR wordt in dit rapport de haalbaarheid en de mogelijke uitvoering van een herhalingsmeting beschreven aan de hand van een eenvoudig en flexibel model. Met dit model worden de kernkwaliteiten conform de Nota Ruimte gemeten en kunnen provincies hierin naast een eigen aanvullende monitor opzetten met bijvoorbeeld aandacht voor aanvullende landschappelijke of andere typen kwaliteiten. De haalbaarheid is geïnventariseerd met een enquête onder de nationale landschappen. Daarnaast zijn de methoden voor de monitoring van de verschillende typen kernkwaliteiten beschreven