Publicaties

De meerwaarde van certificeringsschema’s in visserij en aquacultuur om bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit

Beukers, R.; Harms, B.

Samenvatting

Deze studie geeft inzicht in de meerwaarde van certificering van visserij- en aquacultuurproducten om bij te dragen aan het bereiken van biodiversiteitsdoelen. Omdat de specifieke impact van certificering op biodiversiteitsniveau niet altijd meetbaar is, is de meerwaarde van certificeringsschema’s lastig te beschrijven. Ook de attributie van certificering en het vaak ontbreken van baseline informatie bemoeilijken het bepalen van de meerwaarde van certificering. Dit betekent niet dat certificering geen positieve effecten heeft. De meerwaarde van certificeringsschema’s zit vooral in de bewustwording van de noodzaak tot verduurzaming, en het stimuleren van verduurzaming binnen internationale visserijketens. Om de effectiviteit van certificering te vergroten, moeten aanvullende gebiedsgerichte eisen worden gesteld aan gecertificeerde visserijen. Ook moeten de onderlinge verschillen tussen de verschillende certificeringsschema’s beter inzichtelijk worden gemaakt. De overheid moet zich vooral richten op achterblijvers die niet in aanmerking komen voor certificering, waar vanuit het oogpunt van het behoud van biodiversiteit de grootste winst kan worden behaald.