Publicaties

Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders

Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A.; Reintsema, R.; Jolink, E.; Leij, H. van der

Samenvatting

In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en een verflauwd dijktalud, is er geen harde bekleding nodig op het buitentalud. Het waterschap wil de Groene Dollard Dijk graag als (voorkeurs)variant meenemen in de MER-procedure voor de komende dijkversterking. Het blijkt dat een brede groene dijk weliswaar meer ruimte vraagt, maar toch nog binnen de huidige beheerzone van de dijk kan worden gerealiseerd. Wel zijn er nog diverse vragen over mogelijkheden om de benodigde grond op een duurzame en natuurvriendelijke manier te winnen, het effect van de brede groene dijk op natuurwaarden, de aanleg- en beheerkosten en het draagvlak.