Publicaties

MKBA Engbertsdijkvenen

Reinhard, A.J.; Nieuwkamer, R.; Dijkman, W.; Polman, N.B.P.; Ruijgrok, E.

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend hoogveen te realiseren en economische ontwikkelingsruimte te creƫren. Het betreft hydrologische herstelmaatregelen (o.a. een bufferzone) en emissiebeperkende maatregelen. De kosten van de voorgenomen maatregelen voor het gebied, met een ring van 5 km daaromheen, blijken groter dan de baten.