Publicaties

Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie

Glorius, S.T.; Ens, B.J.; Rippen, A.D.; Chen, C.; Hoppe, M. van; Weide, B.E. van der; Cuperus, J.

Samenvatting

Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog niet bekend of deze activiteit negatieve effecten heeft op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat dan met name om habitattype H1140-A (Slik- en zandplaten, getijdengebieden) en verschillende vogelsoorten die foerageren op mossel- en oesterbanken.