Publicaties

Effect van groenbemesters op fosfaatvastlegging en volggewas

Wijk, C.A.P. van

Samenvatting

Vanwege de gebruiksnormen die de fosfaatgift beperken, is het belangrijk te weten hoeveel fosfaat door groenbemesters wordt opgenomen. En of die fosfaat later weer beschikbaar komt voor opname door een volggewas. In een groenbemestersproef in het seizoen 2012/2013 bleek Italiaans raaigras in de herfst twee keer zo veel fosfaat vast te leggen als gele mosterd. In een Niet Ploegen systeem waar het raaigras tot het voorjaar bleef staan, gaf de extra groeitijd geen hogere fosfaatvastlegging. Het volggewas peen nam wel iets meer fosfaat bij hoger fosfaataanbod uit de groenbemester maar dat gaf geen productieverhoging. Veldproef op de Broekemahoeve te Lelystad.