Publicaties

De rol van bedrijven bij behoud van ecosysteemdiensten

Smits, M.J.W.; Heide, C.M. van der

Samenvatting

In de Rijksnatuurvisie 2014 wordt een toekomst¬beeld geschetst van het natuurbeleid. In dat beeld spelen bedrijven en private partijen een belang¬rijke rol. Heden ten dage zijn er al verschillende bedrijven die bovengemiddeld aandacht besteden aan natuurbehoud en duurzame productie. Maar hoe en waarom doen ze dat? En wat kan de over¬heid doen om meer bedrijven te stimuleren der¬gelijke keuzes te maken, en hoe sluit dat aan bij de ambitie van de Rijksnatuurvisie 2014? In deze paper gaan we in op de huidige rol van bedrijven bij het in stand houden van ecosysteemdiensten.