Publicaties

Habitattoets heroverwogen : belemmeringen van de habitattoets voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling

Kistenkas, F.H.

Samenvatting

De huidige invulling van de Natura 2000-habitattoets lijkt niet voldoende voorbereid op de eisen van een duurzame samen-leving met groene groei. In gebieden waar veel functies zoals natuur, landbouw, wonen, werken en vervoer een plek moeten krijgen, kan een exclusieve toetsing aan bepaalde ecologische eisen vanuit een oogpunt van duurzame gebiedsontwikkeling tot suboptimale en wellicht ook contraproductieve uitkomsten leiden. In deze paper is gezocht naar juridische vernieuwing om aan deze bezwaren tegemoet te (kunnen) komen.