Publicaties

Verdienmodellen voor Natuurinclusieve landbouw. Wat ondernemers al doen, en wat de overheid kan doen om opschaling te bevorderen

Grin, J.; Polman, N.B.P.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Vogelzang, T.A.

Samenvatting

De Rijksnatuurvisie 2014 breekt een lans voor natuurinclusieve landbouw waarbij veel nadruk ligt op de rol van markt en maatschappij. Zulke landbouw behelst wat de nota noemt ‘natuurcombinaties’ waarbij natuur en economische activiteiten met elkaar vervlochten zijn. Een natuurinclusieve landbouw heeft een wezenlijk andere oriëntatie dan gangbare landbouw. In dit essay gaan we in op de voorwaarden waaronder natuurinclusieve verdienmodellen op middellange termijn op grote schaal kunnen worden gerealiseerd. Dit wordt uiteengezet op basis van de ervaringen van koplopers, die al langer aan natuurinclusieve landbouw doen.