Publicaties

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013

Koffijberg, K.; Boer, P. de; Hustings, F.; Kleunen, A. van; Oosterbeek, K.; Cremer, J.S.M.

Samenvatting

Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal
karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht
voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet kustbroedvogels wordt uitgevoerd als een
‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen
en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden. Het fungeert als een wezenlijke
aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen en wordt uitgevoerd in het kader van
trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). De resultaten uit 2011, 2012 en 2013 laten zien
dat op dit moment nog steeds veel soorten kustbroedvogels weinig succesvol zijn. Vooral Scholekster, Kluut,
Kokmeeuw, Grote Stern, Visdief en Noordse Stern kampen met een structureel te laag broedsucces. De
slechte broedresultaten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén daarvan is overstromingen als
gevolg van hoogwater gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer
van predatie van legsels, met name door Vos en Bruine Rat. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid
bij een aantal soorten vermoedelijk een belangrijke rol