Publicaties

Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij

Groenestein, C.M.; Mosquera Losada, J.

Samenvatting

Wageningen UR Livestock Research heeft een deskstudie uitgevoerd om te analyseren waarom berekende en
gemeten methaanemissies verschillen en doet aanbevelingen voor nader onderzoek. Het blijkt dat zowel aan
de kant van de meetwaarden als aan de kant van de berekeningen vragen kunnen worden gesteld. De
aanbevelingen betreffen een nadere beschouwing van mestsamenstelling (met name organische stof (OS),
de fractie van de organische stof die afbreekbaar is (Bo) en het deel van de afbreekbare fractie die
daadwerkelijk wordt afgebroken tot CH4 (MCF)) met in achtneming van Nederlandse omstandigheden.
Tevens wordt geadviseerd te bestuderen wat de oorzaak kan zijn van de grote variatie in gemeten
methaanemissie met oog voor de leeftijd van de mest, effect van ammoniakemissie-reducerende
maatregelen, mestmanagement en enterische methaanemissie door varkens