Publicaties

De betekenis van groene burgerinitiatieven : analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland

Mattijssen, T.J.M.; Buijs, A.E.; Elands, B.H.M.; Dam, R.I. van

Samenvatting

Het natuurbeheer in Nederland is de laatste jaren gekanteld en het dominante beleidsdiscours is verschoven
van het ‘creëren van diensten voor burgers’ naar het ‘scheppen van waarden met burgers’. Op basis van 264
initiatieven is een typologie van soorten groene burgerinitiatieven ontwikkeld. Voor elk type beschrijven we
de belangrijkste ecologische- en sociale doelen, hun activiteiten, hulpbronnen en de gepercipieerde effecten
van de initiatieven. De meerderheid van de initiatieven dragen op een directe, fysieke manier bij aan
bescherming en beheer van groene gebieden. Een omvangrijke minderheid richt zich vooral op bewustwording,
educatie of natuurbeleving. Ten slotte richt een groep initiatieven zich op het beïnvloeden van het
beleid en geeft daarmee kritische reflectie op het natuurbeleid. De beschikbaarheid van subsidie en de
aanwezigheid van cultureel kapitaal zijn belangrijke hulpbronnen voor de initiatieven