Publicaties

Standard Data Form Natura 2000 : bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden

Schippers, P.; Schmidt, A.M.; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den

Samenvatting

Dit rapport betreft de documentatie van de gevolgde werkwijze van hoofdstuk 4.3 van het Standard Data
Form. Het rapport beschrijft de methodiek die gevolgd is om per Natura 2000-gebied de belangrijkste
drukfactoren uit de voorgeschreven lijst van de EC (de EC-indeling) te bepalen. Hierbij is de informatie over
de drukfactoren die een negatief effect hebben op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
uit de landelijke rapportages toegepast. Om de binnen de EC-systematiek geconstateerde problemen op te
lossen, is er gezocht naar een nieuwe Nederlandse indeling in drukfactoren, waarbij duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de oorzaken van drukfactoren (menselijke activiteiten en natuurlijke processen) en de
effecten (bv. versnippering, vermesting en verdroging). Door de landelijke EC-indeling te vertalen naar de
NL-indeling (en vice versa) is de informatie ook geschikter voor praktisch gebruik