Publicaties

Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit : een inventarisatie van knelpunten voor innovatieve ondernemers

Burg, S.W.K. van den; Borgstein, M.H.; Bogaardt, M.J.; Kistenkas, F.H.

Samenvatting

In de Natuurvisie schetst het kabinet zijn visie op de toekomst van natuurbescherming in Nederland.
Daarin is nadrukkelijk aandacht voor natuurcombinaties en een grotere rol voor ondernemerschap. Uit
ervaringen met het programma Ruimte In Regels blijkt dat ondernemers vaak knelpunten in wet- en
regelgeving ondervinden die innovatie in hun bedrijfsvoering en business model in de weg staan. De in
dit rapport weergeven inventarisatie van LEI Wageningen UR bevestigt dat ook ondernemers die willen
investeren in natuur en biodiversiteit knelpunten tegenkomen. Voor belemmeringen die nog niet
worden aangepakt zal EZ samen met de betrokken actoren (ondernemers, medeoverheden) zoeken
naar werkbare oplossingen