Publicaties

Effecten van elektriciteitsvoorziening in Nederland op natuur en landschap : rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer voor de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid

Apeldoorn, R.C. van; Dankers, N.; Eijsackers, H.

Samenvatting

Als studieopzet is gekozen voor: - een compilatie van voor Nederland relevante gegevens over de conseguenties voor natuur en landschap van de winning, de aan- en doorvoer, de verwerking van de verschillende energiedragers en de afvoer van electriciteit en afvalprodukten. Deze energiedragers betreffen aardgas, geothermische energie, kernenergie, kolen, olie en windenergie; - een overzicht van enkele principes omtrent de relaties tussen natuur en landschap en de vorm waarin, en de schaal en de manier waarop energiedragers in de maatschappij worden gebruikt. Dit onderdeel bevat geen overzicht van alle relaties tussen natuur en landschap en de mogelijke vormen van energiegebruik, maar is bedoeld als kader voor: - een evaluatie waarin getracht is de gecompileerde gegevens te interpreteren in het licht van verschillen tussen energie-inzetpakketten of onderdelen daarvan. Deze indeling van de studie is terug te vinden in het voorliggende rapport.