Publicaties

Overdracht van contaminanten van moeder naar jong en chemische profielen in bruinvissen gestrand langs de Nederlandse kust

Heuvel-Greve, M.J. van den; Kwadijk, C.J.A.F.; Kotterman, M.J.J.

Samenvatting

Nederland heeft ten aanzien van de bruinvis een beschermingsplicht onder de Natuurbeschermingswet 1998. Om deze plicht goed te kunnen invullen is in 2011 het Bruinvisbeschermingsplan opgesteld. Dit beschermingsplan laat een aantal kennisleemten zien, o.a. ten aanzien van de rol die verontreinigingen spelen in de sterfte onder bruinvissen. In de afgelopen decennia is het aantal bruinvissen dat aanspoelt langs de Nederlandse kust toegenomen. Om te bepalen of aanwezigheid en gehalten van contaminanten in aangespoelde bruinvissen mogelijke effecten hebben gehad op hun gezondheid, zijn een aantal specifieke kennisvragen opgesteld die in dit rapport worden beantwoord. Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van monsters van aangespoelde bruinvissen gevonden in zowel Nederland als Denemarken.