Publicaties

Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016

Kuiters, A.T.; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Bovenschen. J., Jan

Samenvatting

Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNAgei╠łsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijkeverspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2015/2016 laat zien dat depopulatie verder is gegroeid naar ca. 185 individuen. Op populatieniveau is de genetische variatie weer wattoegenomen doordat op steeds meer plekken otters van Duitse origine in de Nederlandse populatie opduikendie hier op eigen kracht komen. De genetische variatie binnen individuen is niet verder afgenomen zoals deeerste periode van het herintroductieprogramma. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dodeotters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer isverreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe, waarbijde toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang. Locaties waar otters worden doodgereden,worden geregistreerd en toegevoegd aan een database. Deze informatie is belangrijk om knelpuntlocatiesveiliger te maken om zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken---The Ministry of Economic Affairs requires that the Dutch otter population is surveyed each year to monitorthe genetic status of the population using DNA isolated from spraints and tissue from dead individuals. Theresulting information is also used to detect changes in the spatial range and population size. The 2015/2016survey showed that the population size has further increased to about 185 individuals. The amount ofgenetic variation at the population level has further increased, mainly as the result of migration of otters ofGerman origin to the Dutch population. In contrast to previous years, genetic variation within individuals hasnot declined further. The survey includes autopsies of dead otters to assess body condition and the mostlikely cause of death. Traffic is by far the most important cause of mortality. The annual number of road killsis still increasing in proportion to the increase in population size. Locations where road kills occur areregistered and added to a database. This information is important to localise places where mitigatingmeasures have to be taken to improve the safety for otters