Publicaties

Omgaan met groene burgerinitiatieven. Hoe doe je dat als provincie?

Salverda, I.E.; Kamphorst, D.A.; Pleijte, M.; Buijs, A.E.; Donders, J.L.M.

Samenvatting

In deze brochure schetsen we globaal hoe provincies momenteel omgaan met groene burgerinitiatieven. Dat doen we op basis van een inventarisatie van beleid (programma’s en regelingen) waarmee provincies vormgeven aan hun ambitie om meer ruimte en ondersteuning te bieden aan burgerinitiatieven voor natuur. Deze ambitie past binnen de opgaven van het natuurbeleid zoals die zijn geformuleerd in het Natuurpact, waarin het Rijk en de provincies afspraken hebben vastgelegd voor natuur (Ministerie van EZ en provincies, 2013). Dit heeft naast het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het halen van de internationale natuurdoelen, óók betrekking op het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur (PBL, 2015). Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is ook een ambitie van het Rijk en veel provincies afzonderlijk (zie bijv. Salverda en Pleijte, 2013; Kamphorst et al, 2014). In de Rijksnatuurvisie gaat het Rijk er vanuit dat ‘... de samenleving zelf steeds meer in staat blijkt om natuurdoelen dichterbij te brengen’. Daarom ‘past het de overheid om zich terughoudend op te stellen en vooral een voorwaardenscheppende en stimulerende rol op zich te nemen’ (Ministerie van Economische Zaken, 2014). In het Natuurpact wordt maatschappelijke betrokkenheid omschreven als een ontwikkeling die de toekomst van het natuurbeleid beïnvloedt: ‘burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen in toenemende mate een eigen verantwoordelijkheid rond natuurbelangen’. Een toename van maatschappelijke betrokkenheid wordt in het Natuurpact tegelijkertijd als noodzaak gezien om de ambities in het Natuurpact waar te maken: ‘natuur die sterk verankerd is in de maatschappij draagt bij aan duurzame versterking van de natuur’.