Publicaties

Economische ontwikkeling akkerbouw- en melkveebedrijven

Silvis, H.J.; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J.

Samenvatting

Terwijl het aantal akkerbouw- en melkveebedrijven in Nederland geleidelijk daalt, stijgt de gemiddelde bedrijfsomvang. Afgezien van de kleine bedrijven (zie verantwoording), is de gemiddelde oppervlakte van akkerbouwbedrijven in de periode 2006-2015 gestegen van 60 tot 64 ha, en die van melkveebedrijven van 45 tot 53 ha. De gemiddelde balanswaarde van deze bedrijven bedroeg aan het eind van 2015 respectievelijk 3,9 en 3,1 mln. euro. Het eigen vermogen is de belangrijkste financieringsbron. De solvabiliteit van de akkerbouwbedrijven is in de periode 2006-2015 iets opgelopen (tot 78%). Die van melkbedrijven is echter met vijf procentpunten gedaald tot 66%, door een combinatie van hoge investeringen en magere bedrijfseconomische resultaten. Zowel qua inkomen als qua rendement op eigen vermogen zijn de gemiddelde resultaten van de melkveehouderij in de beschouwde periode fors achtergebleven bij die van de akkerbouw.