Publicaties

Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden

Bijlsma, R.J.; Jansen, A.J.M.; Janssen, J.A.M.; Maas, G.J.; Pleijte, M.; Schipper, P.C.; Wondergem, H.E.

Samenvatting

Aan alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen toegewezen voor soorten en/of habitattypen
van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De bezorgdheid groeit dat beheerplannen te weinig rekening
houden met noodzakelijke natuurlijke dynamiek en uitwijkmogelijkheden voor soorten. En hoe staat het
met andere natuurwaarden? Een expliciete landschapsecologische benadering biedt uitkomst en kan goed
aansluiten op het beheerplanproces en richtlijnen bieden voor vergunningverlening en handhaving.