Publicaties

Feiten en cijfers vergroening GLB 2017

Elbersen, Berien; Smidt, Rob; Doorn, Anne van

Samenvatting

Voorliggend rapport presenteert de uitkomsten van een monitoring van de vergroening voor het jaar 2017 volgens de geactualiseerde methode en gebruikmakend van gegevens die werden verzameld in samenwerking metRVO . De evaluatie laat zien hoe en door welke boeren maatregelen voor blijvend grasland, gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden entevens deequivalente maatregelenzijn opgepakt. D e resultatenwe rden geïnterpreteerd wat betreft te verwachten effecten in relatie tot de gestelde doelen van de vergroening. In de analyse worden ook de resultaten uit de voorgaande monitoringsrapportage betrokken, zodat een beeld ontstaat wat de vergroening na drie jaar heeft opgeleverd.