Publicaties

Actualisatie van infrastructurele knelpunten voor de otter : overzicht van knelpuntlocaties met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen

Kuiters, A.T.; Lammertsma, D.R.

Samenvatting

De afgelopen jaren is de otterpopulatie sterk gegroeid en heeft zich uitgebreid naar nieuwe leefgebieden. Daarmee is ook het jaarlijkse aantal geverifieerde meldingen van verkeersslachtoffers toegenomen. Verkeersmortaliteit
vormt de belangrijkste (niet-natuurlijke) doodsoorzaak voor otters in ons dichtbevolkte land. Jaarlijks sterft naar schatting circa 24% van de populatie als
verkeersslachtoffer. Voor een adequate bescherming is het daarom van groot belang dat er op plekken waar geregeld slachtoffers vallen beschermende maatregelen worden genomen. In 2013 is op basis van een eerste landelijke inventarisatie een lijst opgesteld met de 21 meest urgente infrastructurele
knelpunten. De afgelopen jaren is door de verantwoordelijke wegbeheerders veel werk verzet om belangrijke otterknelpunten aan te pakken door het nemen van beschermende maatregelen en het aanleggen van veilige otterpassages. De populatie is de afgelopen jaren gegroeid en heeft zich uitgebreid naar nieuwe leefgebieden. Ook daar is vaak sprake van voor otters onveilige situaties. Het
ministerie van LNV heeft WENR gevraagd het overzicht van urgente knelpunten te actualiseren met een prioritering en aanbevelingen voor te nemen maatregelen. Daarbij is ook gekeken naar de stand van zaken van de eerdere lijst van 21 meest urgente knelpunten. Gebleken is dat daarvan inmiddels
het grootste deel is opgelost. Enkele knelpunten zijn lastig aan te pakken, zoals bij waterkerende dijken, of worden mitigerende maatregelen nader afgestemd
met gepland groot onderhoud aan de betreffende wegen.