Publicaties

Developments in benthos and fish in gullies in an area closed for human use in the Wadden Sea : 2002-2016

Glorius, S.T.; Tulp, I.; Meijboom, A.; Bolle, L.J.; Chen, C.

Samenvatting

In the eastern Dutch Wadden Sea an area was closed for anthropogenic bottom-disturbing activities in 2005. The ‘natural’ development of the fauna in gullies located within this area was monitored and compared with the development in gullies outside the closed area. Emphasis was put on sampling the benthic fauna (every autumn). Eleven years after closure (2016) the fish population was sampled again and additional benthic samples were taken, the sea floor was mapped and the fishing pressures were calculated. Preliminary results show that throughout the investigated period the open gullies were subject to moderate shrimp fishing pressures and that the closed gullies were not fished. Closure of the gullies has not yet led to the formation of biogenic structures on the seafloor, but has led to an increase in the species richness of small benthic fauna and to subtle changes in benthic species composition. Due to the limited availability of data it was not possible to detect statistically significant differences in the fish population. Sinds november 2005 is een klein deel van de Nederlandse Waddenzee gesloten voor (potentieel) schadelijke menselijke activiteiten. Het gebied ligt ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog en beslaat zo’n 7400 hectare. Doel van de sluiting is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen volgen. Dit rapport beschrijft de tussentijdse resultaten, 11 jaar naar sluiting. In het monitorprogramma is de nadruk gelegd op veranderingen in de bodemfauna die jaarlijks en vanaf 2002 in het najaar bemonsterd worden. In 2016 zijn aanvullende bemonsteringen uitgevoerd. In dat jaar is de visgemeenschap herbemonsterd, zijn additionele bodemmonsters genomen gericht op het bemonsteren van de wat grotere organismen, zijn de karakteristieken van het bodemoppervlak in kaart gebracht en is de visserijdruk in het gebied berekend. Voorlopige resultaten laten zien dat in de open geulen garnalenvisserij heeft plaatsgevonden gedurende de hier bestudeerde periode en dat in de gesloten geulen geen visserij heeft plaatsgevonden na 2005. Sluiting van de geulen heeft nog niet geleid tot vestiging van biogene structuren. Wel is de soortenrijkdom toegenomen en hebben er zich subtiele veranderingen in bodemdiersamenstelling voorgedaan. Vanwege de beperkte hoeveelheid gegevens was het niet mogelijk om uitspraken te doen over veranderingen in de vispopulatie.