Publicaties

Het effect van houtoogst op nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden : onderbouwing van een adviessysteem

Vries, Wim de; Jong, Anjo de; Kros, Hans; Spijker, Joop

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de onderbouwing van een adviessysteem dat bosbeheerders helpt bij het kiezen van het oogstsysteem, namelijk het oogsten van uitsluitend stamhout of ook top- en takhout, bij een gegeven houtoogstniveau. Het adviessysteem richt zich op het op peil houden van de nutriënten calcium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg) en fosfor (P) door het vaststellen van de effecten van houtoogst op de balansen van deze nutriënten. Op basis van de netto aanvoer van Ca, K, Mg en P via depositie en verwering – gecorrigeerd voor uitspoeling – is voor zeven onderscheiden boomsoorten, drie bodemtypes en vier regio’s aangegeven hoeveel hout (stamhout en/of tak- en tophout) er geoogst kan worden. Het gaat specifiek om berk, beuk, eik, Douglas, fijnspar, grove den en lariks op arm zand, matig arm zand en rijk zand op de Hogere Zandgronden, onderscheiden in de regio’s Noord, Oost, Midden en Zuid. Uit de resultaten van het adviessysteem blijkt onder andere dat bij het oogsten van alleen stamhout voor beuk en eik de bodemvoorraad aan Ca, K en P in veel situaties kan afnemen. Alleen bij een laag oogstniveau is de oogst voor eik voor alle bodems en alle regio’s rond het evenwichtsniveau en voor beuk alleen voor rijke zandgronden. Voor fijnspar en Douglas kan de voorraad ervan afnemen bij een matig en hoog oogstnive