Publicaties

Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen en glyfosaat in de land- en tuinbouw

Smit, A.B.; Jager, J.H.; van Everdingen, W.H.; van der Meulen, H.A.B.

Samenvatting

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft aan Wageningen
Economic Research de vraag gesteld om vanuit beschikbare gegevens verzameld
in het Bedrijveninformatienet inzage te geven in het gebruik van
onkruidbestrijdingsmiddelen en in het bijzonder van glyfosaat in de land- en
tuinbouw. Aanleiding voor deze vraag is de motie Grashoff c.s. over het
verminderen van het gebruik van glyfosaat in de landbouw (Kamerstuk 27858, nr.
384). In deze publicatie is voor zeven gespecialiseerde bedrijfstypes vanaf 2011
tot en met 2016 een overzicht gegeven van het totaal gebruik en het gebruik per
ha uitgedrukt in hoeveelheid kg werkzame stof per jaar. Dit betreft zowel
onkruidbestrijdingsmiddelen in het algemeen als glyfosaat in het bijzonder.