Publicaties

Nulmeting Regionale Energiemonitor Glastuinbouw Greenport West-Holland

Velden, Nico van der; Smit, Pepijn

Samenvatting

Glastuinbouw en reductie CO2-emissie. In Nederland wordt door vele partijen gewerkt aan reductie van de CO2-emisisie, zo ook de glastuinbouw. Hiervoor wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland samengewerkt binnen het Programma Kas als Energiebron (KaE). De CO2-emissie kan worden gereduceerd langs twee hoofdlijnen: energiebesparing (vraagreductie) en energievoorziening zonder CO2-emissie. Dit laatste betreft de inzet van duurzame energiebronnen en de inkoop warmte en elektriciteit in combinatie met de benodigde externe CO2-voorziening. Door het bedrijfsoverstijgende karakter is de tweede hoofdlijn afhankelijk van activiteiten op regionaal niveau. Regionale organisaties zoals de Greenport West-Holland (GPWH) zijn ook actief om tot reductie van de CO2-emissie te komen. In 2017 hebben 35 partijen binnen de GPWH een energieakkoord getekend met sectordoelen voor 2030 in de GPWH-gemeenten. GPWH heeft Wageningen Economic Research gevraagd een nulmeting uit te voeren voor de GPWH-regio. Hiernaast heeft KaE gevraagd om een conceptueel raamwerk te ontwikkelen voor een Regionale Energiemonitor Glastuinbouw.Voor het raamwerk voor de Regionale Energiemonitor Glastuinbouw is voortgebouwd op de Nationale Energiemonitor Glastuinbouw die door Wageningen Economic Research jaarlijks wordt uitgevoerd voor KaE. De nulmeting voor GPWH is gemaakt op basis van dit conceptueel raamwerk (Van der Velden en Smit, 2019). Binnen GPWH zijn de deelregio’s West, Oost en Zuid in beschouwing genomen.