Publicaties

Relaties tussen acidose in de pens, in de darm en in het metabolisme van melkvee tijdens de vroege lactatie : deskstudie

Bannink, A.; Dijkstra, J.; Koopmans, S.J.

Samenvatting

Uit deze deskstudie blijkt dat de energetische kosten die gemoeid zijn met het reguleren van het zuur-base evenwicht in de melkkoe en het corrigeren van een verzuring (acidose) naar verwachting een aanzienlijk deel uitmaken van de energetische onderhoudsbehoefte van vitale organen en de gehele koe. Dit betekent dat acidose op pensniveau, dikke darmniveau of op het niveau van het metabolisme van de koe een belangrijke invloed kan hebben op het functioneren van de melkkoe. Er is nauwelijks experimenteel onderzoek beschikbaar rondom de mogelijk negatieve invloed van acidose (met name in de dikke darm en metabool) op het functioneren van de melkkoe tijdens de vroege lactatie. Er zijn aanwijzingen voor een dergelijke negatieve uitwerking en voor de interactie tussen het optreden van acidose, de metabole status van de melkkoe en de gezondheidsproblemen die dikwijls in deze periode optreden. Mogelijke interacties tussen acidose op het niveau van de pens, de dikke darm en het metabolisme worden bediscussieerd. Invloedfactoren bij een pensacidose, een dikke darmacidose en een metabole acidose worden opgesomd. Een overzicht wordt gegeven van de kenmerken van de fysiologische status van een melkkoe tijdens de vroege lactatie, van de metabole fenomenen die samengaan met het optreden van een acidose op een van de drie niveaus, en van de directe oorzakelijke factoren en processen die betrokken zijn bij het ontstaan van een acidose.---This review indicates that the energetic costs associated with the regulation of acid-base equilibrium in the dairy cow and the required adjustments with acidification (acidosis) are expected to be a considerable portion of the energy requirement of vital organs and the whole cow. This implies that acidosis at the rumen level, at the large intestinal level or at the metabolic level may have a significant impact on cow performance. Experimental research around the potentially negative effects of acidosis (particularly in the large intestine and metabolically) on cow functioning during early lactation is lacking however. There are indications for such negative effects and for the interaction between the occurrence of acidosis, the metabolic state of the dairy cow and impaired health which often occurs during this stage of lactation. Possible interactions between acidosis at the rumen, the large intestinal and the metabolic level are discussed. Influencing factors for acidosis in the rumen, the large intestine and metabolically are listed. An overview is given of features of the physiological state of a lactating cow during early lactation, of the metabolic phenomena that go together with the occurrence of acidosis at one of the three levels, and of the direct causal factors and processes involved with the development of such acidosis.