Publicaties

De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld : Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB

Berkhout, Petra; Doorn, Anne van; Geerling-Eiff, Floor; Meulen, Harold van der; Tacken, Gemma; Venema, Gabe; Vogelzang, Theo

Samenvatting

Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze beleidsinzet is mede gebaseerd op een zogenaamde SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Met oog op het voorbereiden van het NSP, heeft het ministerie van LNV ervoor gekozen om een SWOT-analyse te maken in twee fasen. In de eerste fase wordt een SWOT-analyse op hoofdlijnen ('Houtskool-SWOT') opgesteld. In een tweede fase komt de definitieve SWOT-analyse tot stand. Dit rapport bevat de Houtskool-SWOT.